Algemene voorwaarden

Geldig per 8 november 2020

Artikel 1 – Definities

 1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die afnemer is van één van de diensten van de Self Love Academy;
 2. Self Love Academy: onderneming gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 72277033;
 3. Ceremonie: een plechtigheid met of zonder psychoactieve truffels, met daarbij handelingen door één of meerdere begeleider(s) en één of meerdere deelnemer(s) die de ceremonie bijwonen

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Self Love Academy en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de Self Love Academy en deelnemer.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de deelnemer beschikbaar gesteld.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de Self Love Academy en deelnemer komt tot stand door ontvangst van een aanmelding via e-mail, het aanmeldformulier op de website of via de webshop van selflove-academy.nl. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan bevestiging via e-mail.
 2. Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van de aanmelding stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden.
 3. Na ontvangst van het inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een elektrische bevestiging.
 4. Bij aanmelding voor coaching of 1-op-1 ceremonies wordt de inschrijving definitief:
  • Zodra er een datum is afgesproken voor de coaching of 1-op-1 ceremonie
  • In geval van ceremonies: wanneer de deelnemer geestelijk en fysiek geschikt is bevonden om deel te nemen aan het evenement.
 5. Bij aanmelding voor evenementen en ceremonies wordt de inschrijving definitief:
  • Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Dit is ter beoordeling aan de Self Love Academy;
  • Wanneer er (nog) voldoende plek is voor het desbetreffende evenement. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier;
  • In geval van ceremonies: wanneer de deelnemer geestelijk en fysiek geschikt is bevonden om deel te nemen aan het evenement.

6. Na inschrijving ontstaat voor de deelnemer een betalingsverplichting.

Artikel 4 –  Tarieven en Betaling

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De Self Love Academy heeft het recht de prijs van diensten op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de deelnemers.
 2. Eventuele prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op de overeengekomen prijs van de activiteit waarvoor men zich reeds heeft aangemeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. In overleg is betaling van het totaal verschuldigde bedrag in termijnen mogelijk.
 5. Bij niet tijdige betaling ontvangt de deelnemer een betalingsherinnering van de Self Love Academy en dient de deelnemer het totale bedrag alsnog te voldoen.
 6. Zonder betaling vervalt het recht op deelname aan de ceremonie of het evenement.

Artikel 5 – Nakoming overeenkomst

 1. De Self Love Academy voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, maar is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de deelnemer beoogde.
 2. Indien de Self Love Academy de overeenkomst niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Self Love Academy het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 3. Self Love Academy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 4. Self Love Academy streeft ernaar om geplande ceremonies, workshops, bijeenkomsten en coaching sessies te allen tijde door te laten gaan. Indien er door omstandigheden geen doorgang kan vinden, is Self Love Academy hier niet voor aansprakelijk.
 5. In het geval van annulering heeft de deelnemer wel recht op het op een andere datum inhalen van de gemiste afspraak of een pro rato vermindering van de verschuldigde betaling.
 6. Self Love Academy verplicht zich tot het verstrekken van de nodige informatie voor het veilig deelnemen aan de ceremonies. Deze informatie is te lezen op de website en de deelnemer is in staat om vooraf aan deelname hier telefonisch vragen over te stellen.

Artikel 6 – Verplichtingen en verantwoordelijkheid deelnemer

 1. Deelnemer is verplicht om alle door Self Love Academy gevraagde informatie juist en volledig te verstrekken. Self Love Academy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor situaties die een gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer verstrekt is.
 2. Deelname aan ceremonies en andere activiteiten van Self Love Academy geschiedt op eigen initiatief en op eigen risico.
 3. De deelnemer verklaart bij het deelnemen aan een truffelceremonie van de Self Love Academy:
  1. vrij te zijn van psychose, bipolaire stoornis of enig ander psychiatrische indicatie die gevaarlijk is in combinatie met truffels;
  2. geen medicijnen te gebruiken die gevaarlijk kunnen zijn in combinatie met truffels;
  3. geen hartklachten of hoge bloeddruk te hebben;
  4. niet zwanger te zijn;
  5. Geen drugs te gebruiken in de week voorafgaand aan de ceremonie. Wanneer dit wel het geval is, meldt de deelnemer dit altijd aan de Self Love Academy.

Artikel 7 – Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering van een aanmelding dient schriftelijk per email te gebeuren.
 2. Voor het annuleren van ceremonies, workshops of evenementen geldt:
  • Bij annulering tot 30 dagen voor de startdatum van de activiteit wordt het volledige factuurbedrag teruggestort, met uitzondering van non-refundable aanbetalingen die bij aanmelding van sommige producten en diensten worden gedaan.
  • Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang de startdatum wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 3. Voor het annuleren of verplaatsen van 1-op-1 truffelceremonies geldt:
  • Bij annulering of verplaatsing tot 7 dagen voor de startdatum van de activiteit wordt het volledige factuurbedrag teruggestort.
  • Bij annulering of verplaatsing binnen 7 dagen voor de startdatum van de activiteit, wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering of verplaatsing binnen 72 uur voor de startdatum van de activiteit, wordt 75% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering of verplaatsing binnen 24 uur voor de startdatum van de activiteit, wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 4. Voor het annuleren of verplaatsen van coaching geldt:
  • Bij annulering of verplaatsing tot 48 uur voor de startdatum van de activiteit wordt het volledige factuurbedrag teruggestort.
  • Bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur voor de startdatum van de activiteit, wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering of verplaatsing binnen 24 uur voor de startdatum van de activiteit, wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht
 5. Indien een deelnemer niet in staat is om deel te nemen door overmacht, is het mogelijk dat de deelnemer een verzoek in dient bij de Self Love Academy om op een later tijdstip deel te nemen. Hiervoor is het noodzakelijk dat:
  • overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen;
  • de factuur binnen de gestelde termijn is voldaan;
  • in het geval van een groepsceremonie: er plek is in de vervangende ceremonie;
 1. Indien deelnemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 uur voor aanvang van de activiteit, schriftelijk of per e-mail aan de Self Love Academy door te geven.

Artikel 8 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. De deelnemer kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt echter niet teruggave van de kosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een ceremonie heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 1. Alle door de Self Love Academy verstrekte stukken of algemeen gepubliceerde stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door deelnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Self Love Academy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 2. De deelnemer mag geen beeld- en/of geluidsopnamen maken tijdens een ceremonie of coachingssessie.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. De deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de Self Love Academy, bijvoorbeeld via e-mail.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de deelnemers geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. De Self Love Academy zal binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum vanaf ontvangst reageren op de klacht. Klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

In sommige situaties is het mogelijk om individuele aanpassing te maken, bijvoorbeeld als het gaat over spreiden van betalingen. Deze eventuele aanpassingen op de algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer op schrift opgesteld, waarin Self Love Academy expliciet de algemene voorwaarden van de hand wijst.

Artikel 13 – Gegevensbescherming

Alle door deelnemers verstrekte informatie wordt door de Self Love Academy vertrouwelijk behandeld en volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Meer informatie over hoe de persoonlijke gegevens worden verwerkt, is te lezen in de privacy verklaring.